For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

آشنایی با کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی زاینده رود

 

به‌ منظور پيگيري‌ مصوبات‌ گروه‌هاي‌ كار كميته‌ ملي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ و بدست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌ از مسايل‌ آبياري‌ و زهكشي‌ مناطق‌ مختلف‌ كشور، ايجاد كميته‌هاي‌ منطقه‌اي‌ ضروري‌ تشخيص‌ داده‌ شد. بنابراين‌ به‌ پيشنهاد هيئت‌ اجرايي‌ و تصويب‌ شورايعالي‌ در نه‌ استان‌ مهم‌ كشور كميته‌ منطقه‌اي‌ داير شد.
در ادامه‌ براي‌ انجام‌ يكنواخت‌ كارها در سطح‌ كشور و جلوگيري‌ از كارهاي‌ تكراري‌ هيئت‌ اجرايي‌ مبادرت‌ به‌تهيه‌ شرح‌ وظايفي‌ براي‌ كميته‌هاي‌ منطقه‌اي‌ نموده‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شورايعالي‌ نيز رسيده‌ است‌. بديهي‌ است‌ اين‌كميته‌ها با جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ و شناسنامه‌ طرح‌هاي‌ آبي‌ استان‌هاي‌ مربوطه‌، و انتقال‌ سياست‌هاي‌ گروه‌هاي‌كار كميته‌ ملي‌ مي‌توانند خدمت‌ قابل‌ توجهي‌ به‌ پيشبرد اهداف‌ كميته‌ ملي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ نمايند. اسامي‌ كميته‌هاي‌ منطقه‌اي‌ و مسئولان مربوطه در زير آمده‌ است‌.
در تاريخ 15/4/1376 جلسه‌اي در اداره كل امور آب استان اصفهان و با حضور 26 نفر از نمايندگان سازمان آب، استانداري، سازمان مديريت، دانشگاه‌هاي صنعتي و شهركرد، سازمان هاي كشاورزي اصفهان و شهركرد تشكيل شد و كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي اصفهان ISFRCID شكل گرفت. و در تاريخ 26/4/1382 فعاليت مجدد خود را مطابق ساختار تعريف شده براي اركان كميته‌هاي منطقه‌اي مندرج با شرح وظايف كميته‌هاي منطقه‌اي با 8 عضو كميته ملي آبياري و زهكشي ايران در منطقه ادامه داد.

Dr Mahdi Gheysari is in charge of Iranian Commission of Irrigation and Drainage in Isfahan since 2011

مسئولین کمیته منطقه ای اصفهان (زاینده رود):

آقای دکتر سیدفرهاد موسوی تا سال 1391

آقای دکتر مهدی قیصری از سال 1391 تا کنون

 

For more information please visit:

http://irncid.org/

http://irncid.org/RegionalCommitteeMembers.aspx?WID=6

http://irncid.org/323-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A

http://zayanderud.irncid.ir/

http://zrud.irncid.ir/

http://zayanderud.abpouyesh.ir/

نشانی: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دبیرخانه کنگره.

:

http://iaidm.ir

 

More...

تحت نظارت وف ایرانی

Iranian National Committee on Irrigation and Drainage | Dr. Mahdi Gheysari

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی